Dōjō kun

Dōjō kun

一、人格完成に努むること hitotsu, jinkaku kansei ni tsutomuru koto 一、誠の道を守ること hitotsu, makoto no michi wo mamoru koto 一、努力の精神を養うこと hitotsu, doryōku no seishin wo yashinau koto 一、礼儀を重んずること hitotsu, reigi wo omonzuru koto 一、血気の勇を戒むること hitotsu, kekki no yū wo imashimuru koto